titstrana

Krajské volby 2016


Teze volebního programu 2016

Základní motto: Jen silné zastoupení KSČM v zastupitelstvu MSK umožní realizovat i nadále levicovou politiku v MSK a tím zajistit rozvoj sociálních, školských a zdravotních služeb a jejich zachování pod kontrolou samosprávných orgánů kraje. Pozornost MSK bude zaměřena plošně na celé jeho území. I v dalších oblastech budeme prosazovat náš postoj, který vychází z námi prosazované myšlenky „Není privilegovaných území, není zapomenutých míst v našem kraji.“

Úvod
Přihlášení se ke všem Koncepcím, které za posledních osm let přijalo za naší spoluúčasti zastupitelstvo MSK, stručné zhodnocení uplynulého období s důrazem na sdělení, že jsme promyšleně investovali do zajištění a vybavení poskytovatelů zdravotních, sociálních, školských služeb i služeb poskytovaných IZS, dopravních staveb, dopravní obslužnosti a podpory sportu, kultury (i národnostní), vzdělávání a podpoře výzkumu a vývoje. Bezezbytku jsme a v mnoha případech unikátně využili fondy Evropské unie. Jsme otevřený kraj pro občany s širokými zahraničními vztahy a podporou sociálních partnerů prostřednictvím TRIPARTITY.

1. Sociálně ekonomický rozvoj a zaměstnanost
Základní orientace bude participace kraje na řešení vzrůstajících problémů dvou oborů, hornictví a hutnictví, které mají dopad i na další obory v dodavatelsko- odběratelském řetězci. Podpora budování nových strategických i dalších průmyslových zón s podporou státu, podpora stávajícího průmyslu a jeho konkurence schopnosti. Rozvoj turismu a cestovního ruchu považujeme za jeden z důležitých úkolů pro rozšíření zaměstnanosti i v těchto oborech a zvýšení zájmu domácích a zahraničních turistů o náš kraj. Podpora vědy, základního i aplikovaného výzkumu. Podporu bude mít i nadále „Program podpory rozvoje venkova“, který je oceňován zejména malými obcemi a regionálními sdruženími obcí. Jednoznačný požadavek vzneseme na Vládu ČR k přijetí „Komplexního programu dokončení restrukturalizace MSK“ a přihlásíme se k podílu na jeho zpracování.

2. Zajištění bezpečnosti, opatření proti kriminalitě, prevenci proti mimořádným událostem, zajištění veřejného pořádku a podpora složek IZS
Jednoznačná podpora složek IZS v oblasti dovybavení zásahovou a dopravní technikou, příprava a vybudování dvou IVC ve městě Nový Jičín a Český Těšín, rekonstrukcí HZ v Opavě, Bruntále a Orlové, podpora výstavby hasičských stanic za účasti měst Jablunkov, Vrbno pod Pradědem. Materiálně technická podpora JSDH. Podpora grantového systému v oblasti prevence proti kriminalitě, drogové problematice a dalším negativním jevům.

3. Životní prostředí, ovzduší, doprava, odpadové hospodářství a zeleň
Zajištění využití částky 1,9 mld. Kč na další výzvy v rámci „Kotlíkových dotací“, podpora opatření směřujících k zajištění vody a její ochrany, důsledné uplatňování oprávnění kraje v oblasti stanovení limitů znečistění ovzduší u velkých průmyslových podniků, prohloubením spolupráce s Polskou republikou v oblasti zlepšení ovzduší, dořešení využívání a likvidace tuhého domovního odpadu na území MSK, podpora alternativních paliv, zejména CNG v hromadné dopravě, ochrana zeleně před dalším záborem a zajištění náhradní výsadby zeleně. Podpora letecké, vlakové i autobusové dopravy.

4. Hospodaření kraje
Udržení mezinárodního hodnocení hospodaření MSK na úrovni A 2 stabilní. Aktivní čerpání prostředků z EU v rámci IPRM. Prosazování změny rozpočtového určení daní ve prospěch měst a obcí (obecně) a Moravskoslezského kraje (speciálně). Zvýšení finanční podpory těm, kteří pracují v oblasti využití volného času dětí a mládeže se seniory a hendikepovanými Investice do majetku kraje a jeho reprodukci. Budeme pokračovat v zavedeném zveřejňování uzavřených smluv detailního rozpočtu kraje.

5. Zdravotní a sociální služby, podpora seniorů a hendikepovaných
Jednoznačně podporujeme zachování stávající páteřní sítě nemocnic, sociálních zařízení v majetku MSK a odmítáme jejich privatizaci. Plně převezmeme zajišťování LPS v MSK včetně města Ostravy. Budeme pokračovat ve zlepšování domácího prostředí a vybavenosti těchto zařízení. Podporujeme i rozvoj mobilní péče o starší a hendikepované občany. Prohloubíme spolupráci na aktivitách zajišťujících Krajskou radou seniorů a budeme pokračovat a rozvíjet aktivity pro hendikepované. Plně zajistíme rozvoj a stabilitu sociálních služeb, jejichž financování jsme převzali ze státu.

6. Vzdělávání a školství, podpora a rozvoj sportu a kultury
Optimalizaci škol a školských zařízení považujeme za ukončenou. Pozornost bude zaměřena na rozvoj technického vzdělávání s ohledem na praktické potřeby průmyslu, zemědělství a dalších oborů. Zvýšíme prostředky pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Sport považujeme rovněž i za nástroj propagace a prezentace našeho kraje doma i v zahraničí. Budeme i nadále podporovat významné domácí i mezinárodní akce a mítinky, které přispívají k prezentaci kraje a uspokojování požadavků a přání občanů. Zajistíme dovybavení škol v majetku kraje pro využití nejen studentů, ale i širší veřejnosti. Podporu si zaslouží zachování kulturního a technického dědictví, rozvoj aktivní i pasivní kultury při využití všech organizací založených či zřízených MSK. Podporu má výstavba nové Galerie výtvarného umění i vědecké knihovny za předpokladu získání vnějších zdrojů ze státního rozpočtu nebo evropských finančních zdrojů. Zajistíme tradiční podporu organizacím, které zajišťují kulturní vyžití občanů prostřednictvím grantů MSK.

7. Veřejná správa a činnost zastupitelů
Zajistíme pravidelný kontakt zastupitelů s širokou veřejností a to jak osobním stykem, tak plnou informovaností o naší práci prostřednictvím sdělovacích a jiných prostředků O práci zastupitelů se můžete dovědět na samostatném webu krajských zastupitelů KSČM. Budeme pokračovat ve zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů MSK, jeho krajského úřadu a zaměstnanců. Mimo zákonem utajované výstupy jsme připraveni zveřejnit vše, co občana zajímá. I nadále budeme zvýšenou pozornost věnovat peticím a podporujeme vyhlášení referenda v případě v zásadních otázkách rozvoje kraje. Budeme pokračovat v praxi výjezdních zasedání Rady kraje a dalších orgánů do jednotlivých měst, regionů a obcí.

Závěr
Volební program KSČM je programem otevřeným pro všechny občany MSK.

Kandidáti KSČM

Přijděte k volbám a podpořte volební program a kandidáty KSČM


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Senátní a komunální volby 2014


Volební výsledky ve Frýdku - Místku v roce 2014
ANO 2011 - 27,82% (172 117 hlasů)
ČSSD - 22,09% (136 663 hlasů)
NM FM - 10,96% (67 766 hlasů)
KSČM - 10,88% (67 300 hlasů)
KDU-ČSL - 8,65% (53 537 hlasů)

Zvolení zastupitelé za KSČM ve Frýdku - Místku
Mgr. Ivan Vrba
JUDr. Miroslav Dokoupil
Mgr. Eva Mohylová
Pavel Holý
Ing. Dalibor Kališ
Mgr. Oldřich Staněk


Volební obvod č. 69, Frýdek-Místek
Kandidát KSČM do Senátu - Mgr. Ivan Vrba

titstrana

Komunální program KSČM ve Frýdku - Místku pro volby 2014
Jsme přesvědčeni, že i občané našeho města mají právo na zdravý život!

Obchvat města je k tomu nanejvýš potřebný. Město není zadavatelem stavby, nefinancuje ji, a proto jeho výstavbu nemůžeme přímo ovlivnit. Budeme se proto aktivně podílet na tlaku na zainteresované orgány, aby byla výstavba urychleně povolena, a to i za cenu organizování akcí občanské neposlušnosti.

Jako zastupitelé však můžeme ovlivnit ve smyslu našeho volebního hesla

S LIDMI PRO LIDI

tyto hlavní body komunálního volebního programu KSČM na období 2014 – 2018:

 1. Budeme prosazovat zrušení poplatků za komunální odpad pro občany města Frýdku-Místku.
 2. Budeme prosazovat zřízení společenského Domu seniorů, kde budou soustředěny společenské aktivity a potřebné služby pro seniory pod jednou střechou.
 3. Budeme prosazovat vznik „Mobilního pracoviště“ pro občany se zdravotním omezením s cílem přiblížení výkonu státní správy a samosprávy občanům města Frýdku-Místku.
 4. Podpoříme zahájení prací na podporu sociálního bydlení pro občany města rekonstrukcí nebo výstavbou nových malometrážních bytů.
 5. Budeme prosazovat postavení lávky pro pěší nad železniční tratí pod zámkem, která bezpečně spojí Zámecké náměstí s lokalitou u haly Polárka.
 6. Vyvineme úsilí na obnovu útvaru hlavního architekta města Frýdku-Místku, pro zajištění koncepčního rozvoje města.
 7. Pro odpočinek občanů v důstojném prostředí, jsme pro vybudování botanické zahrady a obnovení zooparku.
 8. Ve městě s bohatou historií zaniklého textilního průmyslu jsme pro zřízení muzejní expozice textilní výroby v některém ze stávajících objektů společnosti SLEZAN a.s..
 9. Zřízením arboreta rozšíříme klidovou zónu v okolí Hospice Frýdek-Místek.
 10. Podporujeme využití prostoru ve frýdeckém lese pro vybudování letního amfiteátru pro pořádání kulturně společenských akcí, zejména pro děti a mládež.

A samozřejmě budeme pokračovat v dlouhodobých trendech, vytyčených v oblasti úprav komunikací a chodníků, kanalizací, dětských hřišť, parků a v dalších zlepšeních životního prostředí ve městě!

  

Podpořte nás, volte číslo 3 - volte KSČM

Kandidáti do Zastupitelstva Statutárního města Frýdku-Místku

1.  Mgr. Ivan Vrba
61 let, právník
Frýdek, člen KSČM
2.  JUDr. Mirek Dokoupil
67 let, advokát
Místek, člen KSČM
3.  Mgr. Eva Mohylová
30 let, učitelka
Frýdek, členka KSČM
4.  Pavel Holý
63 let, řidič
Frýdek, člen KSČM
titstrana
titstrana
titstrana
titstrana
5.  Ing. Dalibor Kališ
70 let, předseda důchod.
Místek, člen KSČM
6.  Mgr. Oldřich Staněk
28 let, učitel
Místek, člen KSČM
7.  Stanislav Vašík
64 let, elektrikář
Skalice, člen KSČM
8.  Mgr. Martina Šimíková
31 let, doktorantka
Místek, bez polit. přísluš.
titstrana
titstrana
titstrana
titstrana
 
9.  Ing. Martin Ševčík
31 let, technik
Frýdek, člen KSČM
10.  Stibor David
39 let, dělník
Frýdek, člen KSČM
titstrana
titstrana
 
Velký volební program
Kandidáti KSČM

Dejte svůj hlas kandidátům KSČM

  

Komunální program KSČM pro místní části Frýdku - Místku pro volby 2014

Nedílnou součástí města jsou jeho místní části, ke kterým patří Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Zelinkovice – Lysůvky a Chlebovice. Při řešení specifických problémů těchto místních částí budeme spolupracovat s osadními výbory, které chápeme jako iniciativní a poradní orgány s právem předkládat zastupitelstvu, radě i výborům návrhy a připomínky, týkající se rozvoje místní části.

Pro volební období 2014 a 2018 v místní části Lískovci budeme prosazovat:
 1. Zahájení rekonstrukce cesty od ZŠ po skládku.
 2. Rekonstrukci chodníků dle harmonogramu schváleným osadním výborem.
 3. Rozšíření veřejného osvětlení, (ul. Valcířská, u MŠ, na katolickém hřbitově ...).
 4. Zahájení výstavby splaškové a dešťové kanalizace.
 5. Opravu zábradlí kolem hlavní cesty – 477.
Pro volební období 2014 a 2018 v místní části Skalice budeme prosazovat:
 1. Obnovu pošty – zřízení poštovny v kulturním domě spolu s využitím místností hospody jako multifunkčních prostor.
 2. Zřízení osobního výtahu v kulturním domě.
 3. Rekonstrukci a rozšíření místní komunikace Na Skotni.
 4. Výstavbu autobusového zálivu – zastávka „U vrby“.
 5. Získání bývalé prodejny JEDNOTY a její využití jako zařízení pro denní pobyt seniorů, tzv. Domovinky.
Pro volební období 2014 a 2018 v místní části Panské Nové Dvory budeme prosazovat:
 1. Vybudování letního amfiteátru ve frýdeckém lese.
 2. Pokračování v rozšiřování veřejného osvětlení, (ul. Pod Zámečkem, ul. Mikoláše Alše k Ranči, od Intersparu k Dobré, za Lesostavbama ....).
 3. Vybudování sportovního hřiště.
 4. Rekonstrukci komunikací dle harmonogramu schváleným osadním výborem.
 5. Pokračování v budování splaškové kanalizace.
Pro volební období 2014 a 2018 v místní části Zelinkovice-Lysůvky budeme prosazovat:
 1. Pokračování v plynofikaci a odkanalizování.
 2. Pokračování v rozšiřování veřejného osvětlení.
 3. Vybudování chodníku na ulici Zahradnická.
 4. Pokračování v opravách komunikací.
 5. Dovybavení sportovního areálu.
Pro volební období 2014 a 2018 v místní části Chlebovice budeme prosazovat:
 1. Pokračování v plynofikaci.
 2. Generální opravu elektroinstalace hasičské zbrojnice.
 3. Rozšíření veřejného osvětlení, (u paní Chlebkové, vedle hřiště, ...).
 4. Odkanalizování oblasti povodí Olešná.
 5. Modernizace sportovního areálu – nafukovací hala.